Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9073264

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852996

BG332, РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ, град Добрич, ПК 9300, ул.Д-р „Константин Стоилов“ № 7, За: Албена Димитрова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 652092, E-mail: rs_dobrich@abv.bg, Факс: 058 601030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dobrichrs.court-bg.org/index.php?im=1.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dobrichrs.court-bg.org/index.php?im=78.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

32346 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за работещите в Районен съд - Добрич за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.]

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

09/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Опаковката с офертата трябва да съдържа: 2.1. Списък на представените документи (Приложение № 10); 2.2. Административни сведения за участника (Приложение № 1); 2.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Приложение № 2); 2.4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП (Приложение № 3); 2.5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 4); 2.6. Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 5); 2.7. Декларация по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП (Приложение № 6); 2.8. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 7); 2.8.1. Декларация от подизпълнител (когато е приложимо) (Приложение № 7а); 2.9. Техническо предложение, съдържащо: 2.9.1. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. Представя се нотариално заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка; 2.9.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя/Техническо предложение (Приложение № 8); 2.9.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (включена е в Приложение № 8); 2.9.4. Декларация за срока на валидност на офертата (включена е в Приложение № 8); 2.10. Ценово предложение (Приложение № 9). Всички останали изисквания и условия по обществената поръчка са подробно описани в Техническите изисквания и указанията за изготвяне на офертата, включително и на приложенията. Необходимите документи са публикувани в електронната страница на Районен съд – Добрич, в сектор „Профил на купувача“ - http://dobrichrs.court-bg.org/index.php?im=78]

Дата на изпращане на настоящата информация

06/03/2018  (дд/мм/гггг)