Версия за печат

BG-Мездра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

70

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760119

BG313, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Мездра, ул.Родопи №2, За: Лидия Воденичарска, България 3100, Мездра, Тел.: 0889 434023, E-mail: dlmezdra@abv.bg, Факс: 0910 93387

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180306MdrP9156278.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

6200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС МЕЗДРА ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77200000, 75251110

Описание:

Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива
Услуги, свързани с предотвратяване на пожари


Срок за получаване на офертите

15/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие може да бъде изтеглена от Профила на купувача на интернет страницата на СЗДП – www.szdp.bg Оферти се приемат в деловодството на СЗДП ТП ДГС Мездра, гр.Мездра,ул.Родопи №2 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.]

Дата на изпращане на настоящата информация

06/03/2018  (дд/мм/гггг)