Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

331

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-588-.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66585 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Зареждане чрез периодични покупки на горива за служебните автомобили от автомобилния парк на Община Априлци, звена на бюджетна издръжка, за период от една година. При всяко зареждане на автомобил от общинския автопарк се издава документ. Разплащането се извършва в български лева, по банков път, при условията на отсрочено плащане след представяне на фактура оригинал придружен от отчет с обобщена информация за вида, количеството, единичната цена и стойността на зареденото гориво от МПС, а също и подробно извлечение за зареденото гориво от всяко МПС (момент на зареждане, вид гориво, ед.цена и стойност, подпис на водичите на МПС, извършили зареждането) Видовете горива и прогнозните количества са, както следва: Автомобилен безоловен бензин А-95Н – 8 500 литра +/- 10 %; Дизелово моторно гориво (евродизел) – 29 000 литра +/- 10 % и Газ Пропан – Бутан – 6 000 литра +/- 10 %

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09132100, 09134200, 09122000

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво
Пропан и бутан


Срок за получаване на офертите

12/03/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Технически и професионални способности: [Местонахождението на бензиностанциите /собствени или наети/, с които участникът разполага - задължително една от тях да бъде на територията на Община Априлци. Всеки участник следва да представи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1); 2. Представяне на участника (Образец № 2); 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това); 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП – Образец № 3; 6. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Образец № 4; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 5 (когато е приложимо); 8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 6; 9. Списък на търговските обекти /бензиностанции, газстанции/ определени за изпълнение на поръчката (Образец № 7); 11. Техническо предложение – Образец № 8; 12. Ценово предложение – Образец № 9 Непопълването на части от Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение, промяната им или несъответствие със заложените минимални търговски отстъпки води до отстраняване на участника от процедурата. Участниците предлагат в своите ценови предложения търговска отстъпка от продажната цена на всеки закупен литър гориво в лева за литър, с включен ДДС. Участник подаващ ценово предложение за съответна обособена позиция, следва да оферира стойност на търговска отстъпка на единица количество гориво в лева с включен ДДС, както следва: Обособена позиция № 1 „Бензин А-95Н”, по – голяма или равна на 0,06 лева и закръглена до втория десетичен знак; Обособена позиция № 2 „Дизелово гориво” , по – голяма или равна на 0,08 лева и закръглена до втория десетичен знак; Обособена позиция № 3 „Газ Пропан – Бутан”, по – голяма или равна на 0,05 лева и закръглена до втория десетичен знак;

Дата на изпращане на настоящата информация

02/03/2018  (дд/мм/гггг)