Версия за печат

BG-Казанлък

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2018-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540149

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАЗАНЛЪК, гр.Казанлък, ул. Освобождение 19, За: инж. Ивайло Антонов, България 6100, Казанлък, Тел.: 0431 64776, E-mail: dgskazanluk@uidp-sliven.com, Факс: 0431 64775

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures/1937.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85140000

Описание:

Разнообразни услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

08/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Съдържание на офертата. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.Върху опаковката участникът посочва – адрес за кореспонденция, телефон по възможност факс и електронен адрес. Върху плика в долният десен ъгъл се изписва : ДО ТП НА ДГС КАЗАНЛЪК Гр.Казанлък, ул. „Освобождение“ №19 ОФЕРТА За участие в процедура по чл.187, от ЗОП - „Събиране на оферти с обява“ с предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина”. Всяка оферта трябва да съдържа попълнени и подписани следните Образци : Списък на документитe в офертата - формат на участника Административни сведения за участника – Образец №1 Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2 Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №3 Списък /свободен текст/ на лицата, които ще извършат медицинските прегледи, с отбелязване на медицинското им образование и професионалната им квалификация; Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец №4 Декларация от подизпълнители – Образец №4-А • Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2 • Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №3 Декларация за приемане на договора – Образец №5 Техническо предложение - Образец №6 Ценово предложение – Образец №7; Декларация, че са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №8; Декларация за срок на валидност на офертата - Образец №9; Разглеждането, оценката и класирането на подадените офертите се извършва по реда на чл.97 от ППЗОП. Срок и място за отваряне на офертите – 09.03.2018 г. в 09.30 часа, в административната сграда на ТП ДГС КАЗАНЛЪК, находяща се на адрес: 6100, гр. Казанлък,област Стара Загора, ул.“Освобождение “ № 19, стая 205 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/03/2018  (дд/мм/гггг)