Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

436

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския № 1, За: Петя Попова - Специалист Обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

34301.83 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30234000, 30199000, 30190000, 22820000, 22850000, 30125100

Описание:

Принадлежности за офиса
Носители за съхраняване на информация
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
Формуляри
Класьори и аксесоари за тях
Касети с тонер


Срок за получаване на офертите

08/03/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за получаване на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 08.03.2018 г. Час: (чч:мм) 16:30 часа Срок на валидност на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 07.04.2018 г Час: (чч:мм) 16:30 часа Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 09.03.2018 г 13:30 часа Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето. Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – т.5 и т.7, от ЗОП, както и обстоятелствата, описани в обявата водещи до отстраняване на офертата. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП. Участникът следва да е изпълнил поне три доставки, които да са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка и обема, съответно при участие за една, няколко или всички обособени позиции, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите. Под „дейности с предмет индентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира: „доставка на канцеларски материали и/или консумативи, формуляри и тонер касети”. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като представи Списък на доставките съгласно чл.64, ал.1 т.2 от ЗОП. Повече информация може да намерите на: http://zop.mbalgabrovo.com/offer/9/

Дата на изпращане на настоящата информация

01/03/2018  (дд/мм/гггг)