Версия за печат

BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2018-08

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.03.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130072241

BG423, МБАЛ Пазарджик АД, гр. Пазарджик , ул. Болнична №15, За: Гинка Бонева, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://goo.gl/ha9MUr.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

62000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД “ Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение за позиции №1, 2 и 3

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33711900, 39831000, 19640000, 33763000, 39224000, 14400000

Описание:

Сапун
Перилни и почистващи препарати
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Хартиени кърпи за изтриване на ръце
Метли и четки и различни видове други изделия
Сол и чист натриев хлорид


Срок за получаване на офертите

09/03/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката е обособена в 6 позиции, подробно описани в обявата и документацията към нея. На основание чл. 12,ал.1 от ЗОП позиции №1, №2 и №3 са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. На основание чл. 12, ал. 6 от ЗОП кандидатът или у частникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва за обособена позиция (№1, №2 и №3 ), при условие, че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс ( доказва се с декларация в свободен текст). При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За тези позиции могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Всички условия, изисквания и характеристики за участие са описани подробно в документация на поръчката. От датата на публикуване на настоящата обява пълен достъп до документацията за участие в поръчката, ведно с образци на документи се предоставя в профила на купувача на възложителя на интернет адрес: http://www.mbal-pz.com / профил-на-купувача. Публичното отваряне на получените оферти ще се състои на 13.03.2018г. от 08.00 часа в „МБАЛ Пазарджик” АД , гр. Пазарджик, ул. Болнична №15, Деканат, ет. 1, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/03/2018  (дд/мм/гггг)