Версия за печат

BG-Ракитово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-75

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351795

BG423, община Ракитово, ул.Иван Клинчаров №57, За: Виолета Сивкова - главен специалист ИК, България 4640, Ракитово, Тел.: 0889 472585, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakitovo.info/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

122450 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: Допълнително водоснабдяване на община Ракитово - реконструкция вътрешна водопроводна мрежа 2 етап - главен колектор II - част от улица "Вела Пеева" /от о.т.351 до о.т.70/. На основание чл.114 от ЗОП при откриване на процедурата не е осигурено финансиране за посочената прогнозна стойност.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


Срок за получаване на офертите

15/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2.Административни сведения/Образец №2/; 3.При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 4.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 5.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/; 8. Декларация от членове на обединение /Образец №8/; 9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №13/; 10. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/. 11.Декларация за липса на свързаност /Образец №16/; 12. Доказателство за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти четвърта група, втора категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – копие от удостоверение и валиден талон към него; 13. Доказателство за наличие на застраховка „Професионална отговорност" – копие от застраховката; 14. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата /Образец №12/; 15. Копие от сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“. 16. Копие от сертификат за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент, с предметен обхват „строителство“. 17. Техническо предложение /Образец №9/; 18.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/; 19.Декларация за срок на валидност на офертата /Образец №14/; 20.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд /Образец №15/; 21. Ценово предложение/ Образец № 11/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, критериите за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Ракитово, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/02/2018  (дд/мм/гггг)