Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РР01-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177224179

BG411, Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5, ет. 1, За: Димитър Ничев, България 1113, София, Тел.: 024676 166, E-mail: d.nichev@mon.bg, Факс: 000000 000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sf.mon.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=172.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014–2020 Г

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55120000

Описание:

Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели


Срок за получаване на офертите

12/03/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Поръчката ще се финансира по бюджетна линия BG05M2OP001-4.001-0005 "Укрепване и повишаване на административния капацитет на служителите в структурите за управление на ОП НОИР, включително извършване на анализи и оценки на капацитета“ ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., и бюджетна линия BG05M2OP001-4.001-0004 " Обезпечаване на дейностите на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, подкомитети и работни групи към него", съфинансирани от ЕС чрез ЕСФ

Друга информация

Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2018 г. Място на изпълнение на поръчката – на територията на Република България. Критерии за възлагане на поръчката - Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на „икономически най-изгодна оферта“ при критерий „най-ниска цена” по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Изисквания към участниците и изпълнението - съгласно обявата и документацията за участие.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/02/2018  (дд/мм/гггг)