BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 813154554

BG331, „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД, гр. Варна, бул. „Константин и Фружин”, За: Славка Пешева – гл. счетоводител, България 9023, Варна, Тел.: 0879 161291, E-mail: dkc3@abv.bg, Факс: 052 510282

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dkc3.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://eumis2020.government.bg/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

10850 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III –Варна” ЕООД”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

06/03/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Идентификация на проекта, когато е приложимо: Проект № BG05M9OP001-1.008-0524-C01 Подбряване условията на труд в "ДКЦ - 3 Варна" ЕООД финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/02/2018  (дд/мм/гггг)