Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

10-05-2-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Евгений Денев–експерт (инфраструктура и акватория) в Клон –ТП Пристанище Русе на ДППИ, България 7000, Русе, Тел.: 082 818997, E-mail: e.denev@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/221.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

160000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Рехабилитация горен ръб, облицовка и опорен ръб на южна кейова наклонена стена в района на 19 и 20 корабно място и на северна кейова наклонена стена в района на 15 и 16 корабно място, Пристанищен терминал Русе-запад“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

02/03/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отваряне на оферти на 06.03.2018 г. 11:00 ч. в Клон ТП Пристанище Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 22, вх. Б, ет. 2

Дата на изпращане на настоящата информация

27/02/2018  (дд/мм/гггг)