BG-Златарица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ООП-3-2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133778

BG321, Община Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22, За: Албена Конакчиева - директор на дирекция Специализирана администрация, България 5090, Златарица, Тел.: 0615 35420, E-mail: ob_zlatarica@mail.bg, Факс: 0615 35478

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://zlataritsa.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zlataritsa.net/doc/op/2018003/index.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

33854.44 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на предвидените СМР по договор за финансиране № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г. по проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

06/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“, финансиран по Договор № 04/07/2/0/00082/19.09.2017 г., подписан между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Златарица по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 07.03.2018 г. в 10:30 ч., на адрес: гр. Златарица, ул. "Стефан Попстоянов" № 22, Заседателна зала на Общински съвет Златарица.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/02/2018  (дд/мм/гггг)