Версия за печат

BG-Куклен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115631816

BG421, Обшина Куклен, ул. Александър Стамболийски 43, За: инж. Тодор Лозанов, България 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: kmet@kuklen.org, Факс: 03115 2065

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kuklen.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20180218MXEa521726.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

256879.7 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на улици на територията на гр. Куклен

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

12/03/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/02/2018  (дд/мм/гггг)