Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

220

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, община Ихтиман, ул.Цар Освободител №123, За: Цветелина Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=557.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

62500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Услуги на туроператори и на туристически агенции, във връзка с провеждане на събития с две обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63500000, 79952000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги
Услуги, свързани с организирането на събития


Срок за получаване на офертите

02/03/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект № BG05M9OP001-4.001-0119-С01 и наименование на проекта: „Транснационално сътрудничество и обмен на добри практики и иновативни решения в сферата на социалното включване за повишаване на административния капацитет и ефикасността в тази сфера“, Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Опис на представените в офертата на участника документи 2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Декларация за съгласие с клаузите на проекта за договор; 3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Декларация за срока на валидност на офертата; 4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 5. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 6. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 ОП1 или 6 ОП2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция; 7. ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 – Ценово предложение; 8. ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 – Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка; 9. ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, поставените критерии за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Ихтиман, посочен в настоящата информация. Разяснения на основание чл. 189 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/02/2018  (дд/мм/гггг)