Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-К-63

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 102011085

BG341, Топлофикация Бургас ЕАД, СПЗ, к.в. Лозово, ПК 642, За: инж.Николай Батлев, инж. Митко Тодоров, България 8000, Бургас, Тел.: 056 871109; 056 871113, E-mail: office@toplo-bs.com, Факс: 056 871101

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.toplo-bs.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/toplo-bs-216.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В централата е изградена водоподготвителна инсталация. Омекотителната инсталация е с автоматично стартиране на регенерационните цикли. Твърдата вода съдържа калциеви и магнезиеви йони, които се обменят в омекотителната инсталация с натриеви йони. Когато филтруващата колона омекоти определено количество сурова вода, йоннообменната смола се насища с калциеви и магнезиеви йони. Филтърът трябва да бъде регенериран с разтвор на натриев хлорид. Инсталацията е предназначена да произвежда концентриран солен разтвор от таблетирана сол с концентрация 25-26 % и с показател pH 78,0. Ориенировъчен обем на поръчката – 200 тона ( ± 10 % ) след предварително подадена заявка от Възложителя за обема на необходимото количество. Минималните месечни количества са разпределени в заявки по 12 тона.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

14400000

Описание:

Сол и чист натриев хлорид


Срок за получаване на офертите

26/02/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. Срок за получаване 26.02.2018 г. 16:30 ч. Отварянето на офертите ще се извърши на 27.02.2018 г. - 10:00 ч. Комисия определена със заповед на Възложителя отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/02/2018  (дд/мм/гггг)