Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

203

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, За: Даниела Митева - зам. кемт на Община Ихтиман, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за разнасяне на храна със собствен транспорт до патронираните лица към отдел "Социален патронаж" на Община Ихтиман. Поръчката предвижда възлагането на услуга за разнасяне на приготвена храна със собствен автомобилен транспорт до патронираните лица към отдел "Социален патронаж" при Община Ихтиман. Превозването се извършва всеки работен ден по посочен от Възложителя маршрут на територията на община Ихтиман и съобразно съгласуван график в зависимост от броя на патронираните лица и тяхното местоживеене. Максималният капацитет е 100 патронирани лица. Изпълнението на поръчката обхваща населените места на територията на община Ихтиман и изпълнението й е обусловено в замвисимост от местожителството на патронираните лица.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Срок за получаване на офертите

28/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/02/2018  (дд/мм/гггг)