Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-К-63

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 102011085

BG341, Топлофикация Бургас ЕАД, СПЗ, к.в. Лозово, ПК 642, За: инж.Николай Батлев, инж. Митко Тодоров, България 8000, Бургас, Тел.: 056 871109; 056 871113, E-mail: office@toplo-bs.com, Факс: 056 871101

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.toplo-bs.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/toplo-bs-216.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В централата е изградена водоподготвителна инсталация. Омекотителната инсталация е с автоматично стартиране на регенерационните цикли. Твърдата вода съдържа калциеви и магнезиеви йони, които се обменят в омекотителната инсталация с натриеви йони. Когато филтруващата колона омекоти определено количество сурова вода, йоннообменната смола се насища с калциеви и магнезиеви йони. Филтърът трябва да бъде регенериран с разтвор на натриев хлорид. Инсталацията е предназначена да произвежда концентриран солен разтвор от таблетирана сол с концентрация 25-26 % и с показател pH 78,0. Ориенировъчен обем на поръчката – 200 тона ( ± 10 % ) след предварително подадена заявка от Възложителя за обема на необходимото количество. Минималните месечни количества са разпределени в заявки по 12 тона.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

14400000

Описание:

Сол и чист натриев хлорид


Срок за получаване на офертите

21/02/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни. В този случай, Възложителят публикува най-късно на следващия работен ден информация за удължаване срока за получаване на оферти на Портала за обществени поръчки при Агенция за обществени поръчки и на своя Профил на купувача на адрес https://sop.bg/toplo-bs-216. Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще се извърши на 22.02.2018 г. – 10:00 ч., в град Бургас, СПЗ, кв.”Лозово”, административна сграда, ет.4, стая 404. При наличие на основанията по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, отварянето на офертите ще се извърши на 27.02.2018 г. - 10:00 ч., Комисия определена със заповед на Възложителя отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители. С избраният за изпълнител са сключва договор за 12 м. считано от датата на подписване на договора. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител представя актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП

Дата на изпращане на настоящата информация

14/02/2018  (дд/мм/гггг)