Версия за печат

BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852957

BG332, Община Шабла, ул. Равно поле № 35, За: Цветелин Йорданов, Петър Атанасов, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 4204

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.shabla.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.info-m.eu/shabla/?cat=102.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

24951.15 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от Закона за устройството на територията за обект „Спортен комплекс „Шабла“ – Реконструкция на многофункционална спортна зала“, в изпълнение на проект: „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, Приоритетна ос: 5, Код на проекта: 16.5.2.063, с водещ партньор: Териториална административна единица – Хършова, Румъния“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

21/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„Спортен комплекс „Шабла“ – Реконструкция на многофункционална спортна зала“, в изпълнение на проект: „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, Приоритетна ос: 5, Код на проекта: 16.5.2.063, с водещ партньор: Териториална административна единица – Хършова, Румъния“.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/02/2018  (дд/мм/гггг)