Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

06-11-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101146105

BG413, Областeн управител на област Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 9, За: инж.Стиляна Ерделска, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 827067, E-mail: Fidanka.Ivanova@bl.government.bg, Факс: 073 881403

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bl.government.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bl.government.bg/bg/2014-09-03-10-38-54/1789-2018-02-02-13-37-32.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

28522.52 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект „ Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „защита от наводнения“ възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3. Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, участък от река Струма преди моста на Е- 79 при км. 378+128 след гр.Симитли. Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участък от река струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р.Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с.Рибник, общ. Петрич

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

15/02/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Защита от наводнения“, одобрен за финансиране, съгласно Договор №B3.5b.01/11.09.2017, по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 мерки за предотвратяване на наводнения. Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2014- 2020 и частност приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, специфична цел “Намаляване на последиците от бедствия“.

Друга информация

Условия за отваряне на офертите Дата: 16/02/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 10:00 (чч:мм) Място: Областна Администрация Благоевград заседателна зала гр.Благоевград, пл. Георги Измирлиев №9 Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/02/2018  (дд/мм/гггг)