Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128522044

BG343, МЦ ”ДИАНАМЕД – 2001” ЕООД, ул. Панайот Хитов № 30, За: д-р Йорданка Христова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 682325, E-mail: mbal_zop@abv.bg, Факс: 046 661541

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbal-yambol.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=638.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69070 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Източник на финансиране: Собствени приходи от дейността, целеви средства от Министерство на образованието, приходи от НЗОК. Описание на обекта на поръчката 1. Обектът на обществената поръчка включва: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЦ „Дианамед 2001” ЕООД – гр. Ямбол по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 1.1. Предлаганите лабораторни реактиви, консумативи и рентгенови филми трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия 1.2. Поръчката е разделена на 15 обособени позиции, които са описани в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА «Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЦ „Дианамед 2001” ЕООД – гр. Ямбол” в обявата, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=638 2. Срокът на годност на лабораторните реактиви, консумативи и рентгенови филми следва да бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка. 3. В случай на доставка на лабораторни реактиви, консумативи и рентгенови филми с по-кратък от договорения срок на годност изпълнителят следва да заплати неустойка, в размер, съгласно обявата 4. Доставката на лабораторни реактиви, консумативи и рентгенови филми с остатъчен срок на годност по-малък от 40 на сто от обявения от производителя се извършва само с мотивирано решение на Управителя на МЦ „Дианамед 2001” ЕООД – гр. Ямбол за конкретно количество, определено от него. Без изрично писмено съгласие на управителя на центъра стоките няма да бъдат заплащани. 5. Лабораторните реактиви, консумативи и рентгенови филми трябва да бъдат доставяни до 24 часа от заявяването им на адрес гр. Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30, МЦ „Дианамед 2001” ЕООД – гр. Ямбол. 6. Срок на отложено плащане – не повече от 60 дни. Срокът започва да тече след като заявените стоки бъдат доставени и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получи двустранно подписан протокол за получаване и доставна фактура. 7. Сключване на договор 7.1. Възложителят ще сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с участниците, чиято оферта е класирана на първо място за отделните номенклатурни единици или обособени позиции за срок от 12 месеца или при условията в проекто-договора. 7.2. Офертата на участника, заедно с предлаганата цена и всички други приложения към нея, ще бъде неразделна част от договора за изпълнение на поръчката. 7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възлага допълнителни или повторение на доставките свързани с нуждите на МЦ „Дианамед 2001” ЕООД – гр. Ямбол, в зависимост от здравната обстановка в региона, при условията на ЗОП. 7.4. Възложителят заявява и закупува само необходимите му за работата количества по договора, като си запазва правото да не поръчва, част или целите договорирани количества, ако те не са му необходими. 7.5. За участващите по обособени позиции №1, 2, 3, 5, 6 и 7 – участниците могат да оферират лабораторни реактиви и консумативи само от един и същ производител /затворени системи/ за съответната обособена позиция, за която участват. 7.6. Количествата в техническата спецификация са прогнозни – същите са предназначени за определяне на гаранцията за изпълнение на договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за период от една година. Максимална стойност на поръчката - 69999 лв. без ДДС. Условия за отваряне на офертите: Дата: 23.02.2018 г. Час: 10:00 Място: гр.Ямбол 8600, ул. Панайот Хитов 30, МЦ «Дианамед – 2001» ЕООД – гр. Ямбол Обявата и всички допълнителни документи и специификации могат да бъдат изтеглени от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=638 Обявата е валидна до 22.02.2018 г. Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви се допуска представяне на един комплект документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 общо за всички позиции.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696500 (LA21) , 32354110, 33140000 (LA21)

Описание:

Лабораторни реактиви (За лабораторна употреба )
Филми за рентгенова фотография
Медицински консумативи (За лабораторна употреба )


Срок за получаване на офертите

22/02/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата следва да съдържа следните документи: 1. Опис на представените документи; 2. Административни сведения 3. При участник-обединение - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП; 5. Документ за упълномощаване (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ ППЗОП), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. 6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП, включващо: 6.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 6.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; 6.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 6.4. декларация за срока на валидност на офертата – минимум 6 месеца; 6.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо; 6.6. описание и снимки на стоките, които ще се доставят 7. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник; 8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП; 9. Ценово предложение - Изготвя се съгласно приложение 1 към документацията Предложената цена в „Ценово предложение“ трябва да е посочена в лв. без ДДС и задължително да включва всички разходи за изпълнение на поръчката. 10. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 11. Списък на складовата база за срока на договора, която позволява в случай на необходимост съответните лабораторни реактиви, консумативи и рентгенови филми да бъдат доставени до лечебното заведение до 24 часа от заявяването им 12. Списък на транспортните средства според спецификата на лабораторните реактиви, консумативи и рентгенови филми. 13. ISO 9001:2008 на участника или еквивалентно 14. Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ или Сертификат за качество - СЕ маркировка или еквивалентно /в зависимост от конкретния реактив, консуматив или рентгенов филм/ 15. Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника или еквивалентно - заверено от участника копие 16. Декларация, че участника е съгласен със срока на разсрочено плащане 17. Списък на обособените позиции , за които се участва 18. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП /Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява/. 19. За участващите по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5 и 6 – оторизационно писмо от производителя на апарата, че предлаганите реактиви и консумативи са съвместими с посочения апарат от съответната обособена позиция /оригинал или нотариално заверено копие/ 20. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители и съответно декларация за съгласие на участите като подизпълнител 21. Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП 22. Декларация по по чл. 101, ал. 10 от ЗОП 23. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя в тръжната документация; Критерий за оценка - най-ниска цена

Дата на изпращане на настоящата информация

06/02/2018  (дд/мм/гггг)