Версия за печат

BG-Нови пазар

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.02.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120198

BG333, Териториално поделение Държавно горско стопанство Нови пазар, ул.Цар Освободител №44, За: Даниела Вичева, България 9900, Нови пазар, Тел.: 088 2353399, E-mail: dgs.novi_pazar@sidp.bg, Факс: 088 2353399

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsnovipazar.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsnovipazar.sidp.bg/boi-sprej/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупка, на боя, креда и спрей за маркиране на дървесина за нуждите на ТП „ДГСНови пазар" по реда на чл.187-189 от ЗОП за 2018г“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44800000

Описание:

Бои, лакове и маджуни


Срок за получаване на офертите

09/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Разглеждане на получените оферти - от 10:00 часа на 12.02.2018г. в заседателнтата сграда ТП ДГС Нови пазар на адрес:гр. Нови пазар, ул. Ца Освободител № 44 Документацията по обявената процедура е публикувана в досието на поръчката в профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/02/2018  (дд/мм/гггг)