Версия за печат

BG-Севлиево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДД-1-Г-01.5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215889

BG322, Община Севлиево, пл. Свобода № 1, За: Атанас Балауров; Теодора Костадинова, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396165, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sevlievo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sevlievo.bg/bg/article/2908/aktualiziciq-programi-vyzduh-vyzobnovqemi-iztocnici.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

8000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Актуализиране на Програми свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Севлиево и с насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево“ по обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90720000, 90730000, 90731000

Описание:

Опазване на околната среда
Проследяване и наблюдение на замърсяване, и възстановяване
Услуги, свързани със замърсяването на въздуха


Срок за получаване на офертите

05/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 06.02.2018 г. от 10:00 часа. Място на отваряне на офертите: В зала 202, в административната сграда на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1. Цялата документация за поръчката се намира на сайта на Община Севлиево – Профил на купувача - Обществени поръчки – www.sevlievo.bg; линк към Обявата в профила на купувача:http://www.sevlievo.bg/bg/article/2691/izbor-izpylnitel-po-dve-op-mechopuh-mbal.html Отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения ще се извърши на публичното заседание на комисията. На публичното заседание могат да присъства представители на участниците. Всички присъстващи лица се вписват в списък, който съдържа трите имена на лицата и кого представляват.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/01/2018  (дд/мм/гггг)