Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

102

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, община Ихтиман, ул.Цар Освободител №123, За: инж. Тони Кацаров, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=523.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане необходимо на община Ихтиман за кандидатстване с проект „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман“ по Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“, подмярка 8.3 „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

02/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“, подмярка 8.3 „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2.Административни сведения /Образец №2/. 3.При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.; 4.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 5.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №5/ ; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 8.Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП /Образец №13/; 9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №11/; 10. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици /Образец №12/. 11.Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с доказателства за извършената услуга /Образец №7/; 12.Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в който е посочена професионалната компетентност на лицата /Образец №9/; 13. Техническо предложение /Образец №8/; 14. Ценово предложение/ Образец № 10/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, поставените критерии за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Ихтиман, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/01/2018  (дд/мм/гггг)