Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11510-215

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), бул. „Цар Борис III“ № 136, За: Елисавета Попчева - главен експерт в отдел ЛКВ, България 1618, София, Тел.: 00359 29559798, E-mail: e.popcheva@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/47_OP.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на 1 (един) брой стационарен pH/ION метър, предназначен за Регионална лаборатория (РЛ) Велико Търново и на 6 (шест) броя стационарен OXI-метър, необходими за работата на експертите в РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ Плевен"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38416000, 38410000

Описание:

pH-метри
Уреди за отчитане


Срок за получаване на офертите

01/02/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект № BG16M1OP002-1.004-001 “Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС“

Друга информация

1. Комуникация между участниците в процедурата и възложителя: Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: Изпълнителна агенция по околна среда, в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявата. 2. Документация за участие: Документацията за участие е достъпна в профила на купувача от сайта на ИАОС.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/01/2018  (дд/мм/гггг)