Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-47

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, „Български пощи“ ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл. 31, За: Ваня Чорбаджийска, България 1700, София, Тел.: 00359 29493188, E-mail: V.Chorbadzhiyska@BGPOST.BG, Факс: 02868-7011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

52000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на тонизиращи напитки (кафе и захар) за работещите нощни смени и затоплящи напитки (чай и захар) за работещите на открито при среднодневни температури под +10О С и в неотопляеми помещения.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15860000

Описание:

Кафе, чай и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

02/02/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Електронен достъп до документите - Профил на купувача на ел. адрес: http://www.bgpost.bg/bg/zop/ Дата и час на отваряне на офертите: в 14:00 часа на първия работен ден, следващ крайния срок за събиране на оферти. Място на отваряне на офертите: София, „Български пощи“ ЕАД, Централно управление, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, зала 212.Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/01/2018  (дд/мм/гггг)