Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

06-11-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101146105

BG413, Областeн управител на област Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 9, За: инж.Стелияна Ерделска, инж. Фиданка Иванова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 827067, E-mail: Fidanka.Ivanova@bl.government.bg, Факс: 073 881403

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bl.government.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bl.government.bg/bg/2014-09-03-10-38-54/1784-2018-01-24-11-50-21.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

14016.78 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Защита от наводнения“, одобрен за финансиране, съгласно Договор №B3.5b.01/11.09.2017, по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 по обособени позиции: ОП №1 „Изработване и доставка на брошури“ запазена за хора с увреждания; ОП №2 „Изпълнение на дейности, свързани с публикации в медиите и организиране на публични събития“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79340000, 79952000

Описание:

Рекламни и маркетингови услуги
Услуги, свързани с организирането на събития


Срок за получаване на офертите

01/02/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Защита от наводнения“, одобрен за финансиране, съгласно Договор №B3.5b.01/11.09.2017, по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 мерки за предотвратяване на наводнения. Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2014- 2020 и частност приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, специфична цел “Намаляване на последиците от бедствия“.

Друга информация

Условия за отваряне на офертите Дата: 02/02/2018 (дд/мм/гггг) Местно време: 10:00 (чч:мм) Място: Областна Администрация Благоевград заседателна зала гр.Благоевград, пл. Георги Измирлиев №9 Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/01/2018  (дд/мм/гггг)