Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЕ-01-03-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/448-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Целта на поръчка е Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (от издаване на Протокол 2а до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта) и в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ и Технически спецификации – приложение № 1. Срок на изпълнение: Изпълнителят ще упражнява функциите на строителен надзор на обекта в периода от съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2/2a), вкл. в приемане с Констативен акт обр. 15 и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад, Технически паспорт на строежа до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Изпълнителят ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве на обекта от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки).

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

06/02/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Договор с изпълнител ще бъде сключен при условията на чл. 114 от ЗОП и ще бъде изпълнен само след осигуряване на финансиране за изпълнение на услугата, в бюджета на Община Габрово за 2018 г. Офертите ще се отворят на публично заседание в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3 на 07.02.2018 г. от 10.00 ч. -заседателна зала, ет. 3

Дата на изпращане на настоящата информация

19/01/2018  (дд/мм/гггг)