Версия за печат

BG-Исперих

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

47

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 826043803

BG324, Водоснабдяване и канализация ООД гр. Исперих, ул. Боровец №1, За: Веселин Огнянов Джукелов, България 7400, Исперих, Тел.: 08431-2053, E-mail: vikisperih@abv.bg, Факс: 08431-3725

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vikisperih.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vikisperih.com/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Инкасиране на дължими суми за изразходваната питейна вода от потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79940000

Описание:

Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове


Срок за получаване на офертите

22/01/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Оферта за участие, по образец. 2. Предложение за изпълнение на поръчката по образец на Възложителя, съдържащо: - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; - декларация за срока на валидност на офертата; - Списък с имената, професионалната квалификация и опит на лицата от персонала на участника, отговорни за изпълнение на договора. 3. Ценово предложение, изготвено по образец на Възложителя; 4. Срок на валидност на офертата - минимум 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите; 5. Списък на документите, съдържащи се в офертата. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация. Офертата се попълва на български език, без задрасквания и поправки. Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт, посочени в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да се представи изрично нотариално заверено пълномощно. Пълномощното трябва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/01/2018  (дд/мм/гггг)