Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000451487

BG421, ДГ Радост - гр.Асеновград, ул.Захария 38, За: Тодорка Георгиева, България 4230, Асеновград, Тел.: 0888 344113, E-mail: radost_cdg@abv.bg, Факс: 0331 48006

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://radost.asenovgrad-bg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://radost.asenovgrad-bg.com/profil.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Радост”-Асеновград по обособени позиции”: Позиция І- „Плодове и зеленчуци”; Позиция ІІ-„Хляб и хлебни изделия”; Позиция ІІІ – „Мляко и млечни продукти”; Позиция ІV-„ Месо и месни продукти ”; Позиция V- „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти, подправки и яйца”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

25/01/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Оферта (образец № 1); 2. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП (образец № 2); 3. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП (образец № 3); 4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 4); 5. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП на техническите средства (образец № 5); 6. Списък на обектите по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец № 6); 7. Списък на квалифицирания персонал на участника по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП (образец № 7); 8. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП(образец № 8); 9. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (образец № 9);10. Декларация за съгласие с проекта на договора (образец № 10);11. Декларация за срока на валидност на офертата (образец № 11); 12. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП (образец № 12); 13. Техническо предложение (образец № 13)14. Ценово предложение (Приложение №14.1;14.2; 14.3; 14.4; 14.5) за съответната позиция, за която е офертата; 15.Копия от документи за собственост, договори за наем и документи за лизинг на транспортните средства, регистрирани в ОДБХ;16. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на транспортните средства в ОДБХ;17. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на обектите за търговия с храни включително от животински произход;18. Копие на документ за собственост, договор за наем или право на ползване на регистрираните в ОДБХ обекти;19. Бюлетин от „САПИ” ЕООД или „Родопи-95” АД с. Първенец за седмицата от 22.01. до 26.01.2018 г;20.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и/или останалите документи не са подписани от законния представител на участника;21. Списък на документите, представени от участника Неразделна част от обявата са: образец на ценово предложение, изисквания на възложителя и указания към участниците, съдържащи пълно описание на предмета на поръчката, критерий за възлагане на поръчката, образци на оферта, техническо и ценово предложение, на изискуемите с обявата декларации и проект на договор, които могат да бъдат намерени на адреса, посочен в настоящата информация. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, надписана с наименованието, адрес, телефон, елекронен адрес и предмета на поръчката. Офертите се подават в канцеларията на ДГ „Радост” гр. Асеновград ул."Захария" № 38 всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,00 ч. Отварянето на офертите ще се извърши на 26.01.2018 г. от 10,30 ч. при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. Безплатен достъп до документацията е осигурен на следния интеренет адрес/профил на купувача: http://radost.asenovgrad-bg.com/profil.html

Дата на изпращане на настоящата информация

17/01/2018  (дд/мм/гггг)