Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121663601

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица № 65, За: Цветанка Цветкова, Британска територия в Индийския океан 1309, София, Тел.: 02 9211223, E-mail: ccvetkova@hearthospital.bg, Факс: 02 9217142

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180112EOeh1147803.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51530 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33631600

Описание:

Антисептични средства и дезинфектанти


Срок за получаване на офертите

19/01/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 22.01.2018г. в 13.00 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Подробна информация за условията за провеждането на възлагането на настоящата общетвена поръчка може да бъде намерена на адрес: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180112EOeh1147803.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/01/2018  (дд/мм/гггг)