BG-СОФИЯ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9071931

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201570119

BG411, НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД, ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1, За: ЕЛИЗ РУШИД, България 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 91666206, E-mail: erushid@ndk.bg, Факс: 02 8657053

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ndk.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/ndk-169/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е: „Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018“. В предметния обхват на обществената поръчка е включена доставката чрез наем на конгресно- конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събития провеждани н „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД по време на Българското председателство на ЕС 2018 година. При изпълнението на поръчката изпълнителят следва да спазва действащото законодателство на Република България. Поръчката се възлага при условията и по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез публикуване на обява за събиране на оферти. Съгласно чл. 195 ЗОП за неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на части първа и втора от закона.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30100000

Описание:

Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели


Срок за получаване на офертите

08/01/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

До крайния срок за получаване на офертите 05.01.2018г. 17:30ч. са получени две оферти. Оварянето на офертите ще бъде на 08.01.2018г. от 18:00ч. на адрес: гр. София,пл. България №1, ет.4, Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/01/2018  (дд/мм/гггг)