Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0...............

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.01.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III №136, За: Радослава Шоевска - началник на отдел ЛКПХО, България 1618, София, Тел.: 00359 28557871, E-mail: shoevska@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/46_OP.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроди и консумативи за рН-метри, оксиметри, апарати за електропороводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31711140, 31000000

Описание:

Електроди
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление


Срок за получаване на офертите

11/01/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/01/2018  (дд/мм/гггг)