Версия за печат

BG-Севлиево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДД-1-Г-01.35

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215889

BG322, Община Севлиево, пл.Свобода № 1, За: Стефан Тотевски-началник отдел „Строителство и ремонти“, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396177, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sevlievo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sevlievo.bg/bg/article/2886/proektirane-veloaleq-za-krajgradski-otdih.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

16666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обект на поръчката е „услуга“ съгласно чл. 3, ал.1, т. 3 от ЗОП. Предметът на поръчката включва изработването на проект във фаза „Технически проект“ за велоалея, в съчетание с ивица за пешеходно движение свързваща урбанизираната територия през парк „Черничките“ със зоните за отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на р. Росица), съгласно обхвата и изискванията на Възложителя, подробно разписани в Техническо задание, неразделна част от Обявата за обществената поръчка. Фази на проектиране: -ППП, ПУП, ПРЗ и ПП и идеен проект, разработени едновременно; -Технически проект, еднофазно с работни детайли. Място на изграждане: в град Севлиево. Между урбанизираната територия през парк „Черничките“ със зоните за отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на р. Росица)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране


Срок за получаване на офертите

28/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 29.12.2017 г. от 10:30 часа. Място на отваряне на офертите: В зала 202, в административната сграда на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1. Цялата документация за поръчката се намира на сайта на Община Севлиево – Профил на купувача - Обществени поръчки – www.sevlievo.bg; линк към Обявата в профила на купувача:http://www.sevlievo.bg/bg/article/2886/proektirane-veloaleq-za-krajgradski-otdih.html Отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения ще се извърши на публичното заседание на комисията. На публичното заседание могат да присъства представители на участниците. Всички присъстващи лица се вписват в списък, който съдържа трите имена на лицата и кого представляват.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/12/2017  (дд/мм/гггг)