Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201570119

BG411, Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД, пл. България №1, За: Величка Грънчарова, България 1414, София, Тел.: 02 9166206, E-mail: vgrancharova@ndk.bg, Факс: 02 8657053

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ndk.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/ndk-169/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1. Отстраняване на повърхностни замъсявания по различни методи в зависимост от характера им: обезпрашаване, третиране с разтворители, сапунати и други агенти; 2. Укрепване на нестабилни елементи и технологични слоеве; 3. Почистване и извличане на соли; 4. Третиране срещу биологични вредители; 5. Възстановяване на липсващи елементи и части от технологични слоеве;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

92311000

Описание:

Услуги, свързани с произведения на изкуството


Срок за получаване на офертите

29/12/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място на отварянае на офертите: гр. София, пл. България №1, основна сграда на "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД, вход А3

Дата на изпращане на настоящата информация

19/12/2017  (дд/мм/гггг)