Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 813154554

BG331, ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III - ВАРНА ЕООД, жк Вл.Варненчик, бул. Константин и Фружин, За: Славка Пешева, България 9023, Варна, Тел.: 052 510282, E-mail: dkc3@abv.bg, Факс: 052 510282

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dkc3.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dkc3.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на стационарна дигитална ехографска система за акушерство и гинекология за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

29/12/2017 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част към обявата са Техническите изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Същите са публикувани в "профила на купувача" и могат да бъдат получени на адрес www.dkc.com

Дата на изпращане на настоящата информация

18/12/2017  (дд/мм/гггг)