Версия за печат

BG-с. Ружинци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

4124

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, Община Ружинци, с. Ружинци, ул. Георги Димитров № 31, За: Евтим Евтимов, България 3930, с. Ружинци, Тел.: 0932 42283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 0932 42604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.obshtina_ruzhintsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/70-доставка-на-хранителни-продукти-за-нуждите-на-детските-и-социални-заведения-на-територията-на-община-ружинци-през-2018-г-,-по-четири-обособени-позиц.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

57237 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Ружинци през 2018 г., по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Месо, месни продукти и риба”; Обособена позиция № 2 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 4 „Негрупирани хранителни продукти”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

18/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, чрез куриерска служба или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в сградата на общинската администрация - с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин от 08.00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден за администрацията. Офертите ще се отворят на 19.12.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2017  (дд/мм/гггг)