Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 827205133

BG323, МЗ-Център за спешна медицинска помощ-Русе, кв. Дружба 1, За: д-р Пенка Бахчеванова, България 7015, Русе, Тел.: 082 860104, E-mail: emerg_rs@abv.bg, Факс: 082 860104

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-rs.jusoft.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-rs.jusoft.net/index.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

16000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Русе през 2018 год. по предварителна заявка

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи


Срок за получаване на офертите

15/12/2017 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/12/2017  (дд/мм/гггг)