BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

97-00-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880221

BG411, Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, ул. Аксаков № 21, За: Биляна Пешева; Борислава Алексиева, Гренада 1000, София, Тел.: 02 98593766; 02 98593825, E-mail: b.pesheva@ro22.nra.bg, Факс: 02 9862061

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nra.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/news?id=3462.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

92000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Административни помещения в сградата на офис "Витоша" на ТД на НАП София с адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 215”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45400000, 45442100, 45421000

Описание:

Довършителни строителни работи
Работи по боядисване
Монтажни работи на дограма


Срок за получаване на офертите

19/12/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

НАП предоставя достъп по електронен път до Приложения с № 1 до 12 към обявата, съдържащи пълното описание на предмета на поръчката, техническа спецификация, срокове за изпълнение, условия за сключване на договор, образци на документи, които могат да бъдат намерени на интернет адреса на възложителя: http://nap.bg, раздел "За НАП", "Профил на купувача", раздел "Събиране на оферти с обява или покана" (http://www.nap.bg/page?id=678) до изтичането на срока на валидност, посочен в обявата. Заседанието на назначената от възложителя комисия ще се проведе на 20.12.2017г. в 10:00 часа - в административната сграда на ТД на НАП София, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 21, ет. 7 /заседателна зала/.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2017  (дд/мм/гггг)