Версия за печат

BG-с.Чупрене

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

984

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159700

BG311, ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, ул. Асен Балкански № 55, За: Ваньо Костин - кмет, България 3950, с.Чупрене, Тел.: 0359927 2580, E-mail: ob_chuprene@abv.bg, Факс: 03599327 2402

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.chuprene.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://info-m.eu/chuprene/?cat=22.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на 1 /един/ брой употребяван самосвал с кран.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34134000

Описание:

Камиони с платформи и самосвали


Срок за получаване на офертите

13/12/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

04/12/2017  (дд/мм/гггг)