Версия за печат

BG-Сиофия

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.12.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. Дякон Игнатий № 9-11, За: Татяна Пешева, Ваня Иванова, главни експерти отдел Концесии, дирекция Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия, България 1000, Сиофия, Тел.: 02 9409503; 02 9409462, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/928.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999.99 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на концесионни анализи (технически, финансово-икономически, правен и екологичен) за предоставяне на концесия за строителство върху „Летище Балчик за обслужване на търговски операции с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса до 5700 кг. или с пътниковместимост до 19 седалки“ и проекти на: обосновка на концесията по чл. 21 от ЗК, решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесията, документация за участие в откритата процедура и концесионен договор по чл. 22 от ЗК .“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71620000

Описание:

Услуги, свързани с анализи


Срок за получаване на офертите

15/12/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В случай, че в първоначално определения срок се получат по-малко от три оферти, той ще бъде удължен с 3 (три) дни, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/12/2017  (дд/мм/гггг)