Версия за печат

BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

010

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852957

BG332, Община Шабла, ул. Равно поле № 35, За: Ивелина Димитрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 4204

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.shabla.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.info-m.eu/shabla/?cat=96.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработване на Работни проекти за изграждане на „Повдигнати пътеки за пътна безопасност в участъци от Републикански път I-9, преминаващи през община Шабла, при км. 5+832 с Дуранкулак, км. 11+476 с. Горун.“, „Повдигнати пътеки за пътна безопасност в участъци от Републикански път III – 901, по ул. „Равно поле“ и ул. „Нефтяник“ и ул.“Добруджа“ и „Изкуствени неравности за пътна безопасност в участъци от улична мрежа по ул. „Първа с. Граничар и ул. „Първа“ с. Езерец, община Шабла.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


Срок за получаване на офертите

04/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/11/2017  (дд/мм/гггг)