Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-83

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул. Г.М. Димитров №52 Б, За: Сашо Недялков, България 1040, София, Тел.: 02 9702703, E-mail: s.nedialkov@bim.government.bg, Факс: 02 9702735

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bim.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/sabira-na-oferti-s-obyava-za-2017.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

42000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване на един брой компаратор, за осигуряване на метрологична проследимост за страната, за нуждите на Главна дирекция "Национaлен център по метрология", Български институт по метрология“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38311210

Описание:

Еталонни теглилки


Срок за получаване на офертите

04/12/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

24/11/2017  (дд/мм/гггг)