Версия за печат

BG-Девня

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Изх.9100-34

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, бул. Съединение № 78, За: Галина Димитрова, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/bg-BG/NoticeOffers/konsultantski-uslugi-tri-pozicii.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на консултантски услуги на Община Девня при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” по три обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

01/12/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Друга информация

Обществената поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Предоставяне на консултантски услуги по проект “Рехабилитация на булевард “Съединение” в гр. Девня”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Предоставяне на консултантски услуги по проект “Въвеждане на енергоефективни мерки сграда общинска собственост – Младежки дом в кв. Повеляново на гр. Девня”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Предоставяне на консултантски услуги по проект “Изграждане на парк за отдих “Разсадника” в кв. Девня на гр. Девня”

Дата на изпращане на настоящата информация

23/11/2017  (дд/мм/гггг)