Версия за печат

BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ФС-18-189

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Маринов, България 1407, гр. София, Тел.: 02 8147750, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69998.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции: - Обособена позиция № 1– „Твърд диск” - Обособена позиция № 2 – „Комуникационни компоненти” - Обособена позиция № 3 – „Вентилатори” - Обособена позиция № 4 – „Резервни части и компоненти за компютри висок клас”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34913000

Описание:

Различни видове резервни части


Срок за получаване на офертите

24/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Обявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профил на купувача" на електронната страница на Държавна агенция "Национална сигурност".с адрес: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/746-RzCh-ob-art-bul Оферти се подават на адрес: Държавна агенция „Национална сигурност”, гр. София, бул. „Черни връх” № 45. Заседанието на назначената от възложителя комисия за отваряне на офертите ще се проведе на 28/11/2016 г от 09:30 часа, в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност”, в съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. На отварянето на офертите могат да присъстват представителите на участници при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето на офертите.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/11/2017  (дд/мм/гггг)