Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2770

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 823073638

BG414, Водоснабдяване и канализация ООД гр. Перник, ул. Средец № 11, За: Десислава Йорданова, Елеонора Янкова, България 2300, Перник, Тел.: 0882 366067, E-mail: vik_pernik@abv.bg, Факс: 076 649831

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vik-pernik.eu/order.html.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/vik-pernik-434/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Цялостна техническа поддръжка на системите за инкасо – ВиК ООД Перник и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50324100

Описание:

Услуги по поддържане на компютърни системи


Срок за получаване на офертите

28/11/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/11/2017  (дд/мм/гггг)