Версия за печат

BG-Девня

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Изх.9100-33

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, бул. Съединение № 78, За: инж. Нели Павлова, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/bg-BG/NoticeOffers/dereta.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48991.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на услуги по осигуряване на проводимостта на дерета и отводнителни канали на територията на Община Девня

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги


Срок за получаване на офертите

27/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участъците за почистване на дерета и отводнителни канали се намират на територията на община Девня. Деретата са обрасли с тревиста, нискостеблена растителност. За развитието на това благоприятства и дебелия наносен слой почва по дъното. В отделни участъци има наличие на битови или строителни отпадъци. Отводнителните канали се намират в кв.Девня и кв.Повеляново и са с бетонна облицовка. При дъждове от прилежащите улици, чрез дъждовните шахти и вследствие че са открити канали, по дъното на коритата се наслагват наноси от чакъл, пясък, пръст, отпадъци и окапали листа от дърветата по улиците. Вследствие горепосоченото се получават т.нар.тапи в отделни участъци. Горепосочените обстоятелства създават условия за значително намаляване на пропускателната способност на коритата на деретата и отводнителните канали. За решаването на гореизложените проблеми, необходимите видове работи, се свеждат до изпълнение на следното: * Почистване на коритата и скатовете на деретата и отводнителните канали от отпадъци и самораслата тревна растителност. * Изкопаване и премахване на съществуващите наносни пластове от дъното на коритата.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/11/2017  (дд/мм/гггг)