Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

210

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176182033

BG421, Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Райко Даскалов 2, За: Илияна Илиева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu, Факс: 032 632970

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://plovdiv2019.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://plovdiv2019.eu/profile.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"ИЗГОТВЯНЕ НА МЕДИЙНО ПЛАНИРАНЕ, МЕДИЙНО ЗАКУПУВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ ФОРМИ В МЕДИИ, ОПРЕДЕЛЕНИ НА БАЗА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ ПЛОВДИВ 2019"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79340000, 79341400, 79341100

Описание:

Рекламни и маркетингови услуги
Услуги, свързани с рекламни кампании
Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата


Срок за получаване на офертите

27/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/11/2017  (дд/мм/гггг)