Версия за печат

BG-Севлиево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДД-1-Г-01.32

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215889

BG322, Община Севлиево, пл. Свобода № 1, За: инж. Мирослав Митев, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396141, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sevlievo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sevlievo.bg/bg/article/2830/injenering-multifunkcionalno-igrishte-o-sevlievo.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

133333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“ вкл. следните дейности свързани с: Дейност 1 Проектиране; Дейност 2 Изпълнение на СМР, включващ изграждане на многофункционално спортно игрище същото да се състои от мултифункционална спортно игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол за широко ползване от населението и за тренировки на спортисти, с полагане на полиуретанова спортна настилка не по малка обща дебелина от 13,5мм с три слоя. Изграждане на трибуни и ограда с обща височина 6000м и осветление. Всички дейности са подробно разписани в Техническото задание, неразделна част от Обявата за събиране на оферти. Дейност 3: Осъществяване на авторски надзор;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения


Срок за получаване на офертите

30/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 01.12.2017 г. от 11:00 часа. Място на отваряне на офертите: В зала 202, в административната сграда на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1. Цялата документация за поръчката се намира на сайта на Община Севлиево – Профил на купувача - Обществени поръчки – www.sevlievo.bg Отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения ще се извърши на публичното заседание на комисията. На публичното заседание могат да присъства представители на участниците. Всички присъстващи лица се вписват в списък, който съдържа трите имена на лицата и кого представляват.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/11/2017  (дд/мм/гггг)