Версия за печат

BG-Главиница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000558350

BG325, Средно училище Васил Левски, ул. Оборище № 57, За: Нeфие Раим- директор, България 7630, Главиница, Тел.: 086 362245, E-mail: souvl@abv.bg, Факс: 086 362245

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.souvl.info.

Адрес на профила на купувача (URL): www.souvl.info.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4048 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД, ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ГЛАВИНИЦА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО- ДОСТАВКА НА РИБА

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15200000

Описание:

Риба и други водни животни, преработени и консервирани


Срок за получаване на офертите

21/11/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Образци, информация и документи могат да бъдат намерени на електронния адрес на училището www.souvl.info

Дата на изпращане на настоящата информация

13/11/2017  (дд/мм/гггг)