Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

***4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 124140855

BG332, Диагностично-консултативен център I-Добрич ООД /ДКЦ I-Добрич ООД/, ул. Димитър Петков № 3, За: инж. Милена Костадинова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601474; 0879 229891, E-mail: m.kostadinova.dkc@gmail.com, Факс: 058 601610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dkc1dobrich.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dkc1dobrich.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

18891.63 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ” ООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

20/11/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/11/2017  (дд/мм/гггг)