Версия за печат

BG-С.РУЖИНЦИ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3773

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.11.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/69-2017-11-01-06-38-43.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

52370.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа в Община Ружинци, област Видин за периода 2017г.-2018г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


Срок за получаване на офертите

14/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всяка оферта следва да съдържа следните документи: 1. Списък с представените документи – по образец. 2. Оферта – по образец. 3. Административни сведения за участника – по образец. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участни-ка в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изяв-ление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП – по образец. 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – по образец. 7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец. 8. Декларация за срока на валидност на офертата – по образец. 9. Декларация за ползване на подизпълнител – по образец. 10. Декларация от подизпълнител – по образец. 11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец. 12. Ценово предложение – по образец. 13. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка – по образец 14. Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката – по образец 15. Други документи, изисквани по тръжната документация. Офертата се представя на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, чрез куриерска служба или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в сградата на общинската администрация - с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин от 08.00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден за администрацията. Офертите ще се отворят на 15.11.2017 г. от 11,00 ч. в Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/11/2017  (дд/мм/гггг)